Statut Fundacji Rozwoju Kultury i Nauki – ZAINSPIROWANI_old

Poznań, 15.03.2022

Statut fundacji pn. Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki Zainspirowani

(tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany do postanowienia wzywającego z dn. 14.03.2022 r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pn. Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki Zainspirowani, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, postanowień niniejszego statutu, a także innych właściwych przepisów obowiązującego prawa. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Marikę Furmańczak, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Szafrańską w dniu 02.02.2022 w Kancelarii Notarialnej ul. Wierzbowa 5/2 w Poznaniu repertorium RW28-00003-88202

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

3. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 4

 1. Fundacja może posługiwać się skrótami: Fundacja RKiN Zainspirowani.
 2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającymi ją znakami graficznymi lub słowno-graficznymi.
 3. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą także przystępować do spółek i fundacji.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5. Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. podnoszenie jakości życia społeczeństwa poprzez edukację jego obywateli;
 2. realizowanie działań edukacyjnych, jak i udostępnianie rozwiązań ułatwiających wymianę i dostęp do wiedzy;
 3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych; 
 6. ochrona i promocja zdrowia; 
 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
 11. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 
 12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
 13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
 14. działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
 15. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 
 16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
 17. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 18. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§ 6. Sposoby realizacji celów Fundacji

 1. Fundacja realizując swoje cele kieruje się zasadami:

1) zrównoważonego i harmonijnego rozwoju;

2) otwartości na współpracę w szczególności z twórcami treści edukacyjnych, a także pracownikami naukowymi, instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego, jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi lub podmiotami sektora biznesu zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, tak poprzez tworzenie i wdrażanie własnych projektów jaki poprzez udział w projektach i programach innych podmiotów, w tym partnerskich.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 1. projektowanie i udostępnianie aplikacji lub innych narzędzi informatycznych;
 2. tworzenie, prowadzenie stron www, portali, kursów, wortali, blogów, forów lub oraz innych narzędzi do komunikacji i przekazywania treści elektronicznie;
 3. organizację społecznych debat publicznych oraz konsultacji; 
 4. działania i kampanie informacyjne, społeczne lub promocyjne, w szczególności wspierające transfer wiedzy;
 5. udzielanie wsparcia, w tym promocyjnego, materialnego, merytorycznego lub finansowego, w szczególności dla inicjatyw zbieżnych z działaniami Fundacji, jak i wydarzeń promujących cele Fundacji;
 6. organizację wydarzeń publicznych jak zgromadzenia, festiwale, gale, wystawy i targi;
 7. organizację spotkań, zajęć, ćwiczeń, szkoleń i warsztatów; 
 8. organizację seminariów, konferencji, sympozjów, wykładów;
 9. działalność doradczą i konsultacyjną; 
 10. działalność wydawniczą; 
 11. organizowanie i udzielanie wsparcia dla osób potrzebujących.

3. Fundacja, w zakresie celów i sposobów realizacji określonych w § 6 ust. 1 i 2 powyżej, może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) funduszu założycielskiego,

b) darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych oraz darowizn i subwencji od jednostek organizacyjnych, w tym organizacji zagranicznych i międzynarodowych,

c) praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji,

d) dotacji oraz grantów od jednostek organizacyjnych i osób fizycznych,

e) zbiórek publicznych

f) odsetek od lokat bankowych,

g) papierów wartościowych,

h) odpłatnej działalności pożytku publicznego,

j) udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenia wymagane przepisami prawa oraz wypełnia obowiązki wymagane przepisami prawa.

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność w zakresie realizacji celów Fundacji, o których mowa w Statucie.

Rozdział IV. Organy i sposób zorganizowania fundacji

§ 9.

Organami Fundacji są:

1) Zarząd,

2) Rada Fundacji.

§ 10.

1. Organy Fundacji podejmują decyzje w drodze uchwał.

2. Uchwały organów Fundacji (Zarządu oraz Rady Fundacji) podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków danego organu Fundacji, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

3. Uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) lub poza posiedzeniami – w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

4. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady (z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, bądź na wniosek Zarządu lub innego członka Rady – zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie), natomiast posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu (z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, bądź na wniosek Rady Fundacji lub innego członka Zarządu – zgłoszony Prezesowi Zarządu na piśmie). W razie nieobecności lub niemożności zwołania posiedzenia przez odpowiednio Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu, zwołuje je:

a. Wiceprzewodniczący Rady lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady członek Rady Fundacji (w przypadku Rady Fundacji);

b. Wiceprezes Zarządu lub upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu Fundacji (w przypadku Zarządu Fundacji).

5. Jeżeli odpowiednio: 

a. Przewodniczący Rady (lub Wiceprzewodniczący Rady lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Fundacji) – w przypadku Rady Fundacji,

b. Prezes Zarządu (lub Wiceprezes Zarządu lub upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu Fundacji) – w przypadku Zarządu Fundacji,

– nie zwoła, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, posiedzenia odpowiednio Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobie, która wystąpiła z wnioskiem.

6. Posiedzenia Rady Fundacji oraz Zarządu powinny być zwoływane co najmniej raz w roku.

7. Zawiadomienia o terminie posiedzenia osoba dokonująca zwołania posiedzenia Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, przesyła odpowiednio do wszystkich członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane uprzednio przez członków adresy e-mail), co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Posiedzenie Zarządu może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Zarządu muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

9. Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Zarządu, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).

11. Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na żądanie: co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji, lub Fundatora.

12. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady Fundacji muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której odpowiednio członek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji  może wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

13. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Rady Fundacji, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

14. Zarząd oraz Rada Fundacji mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), przy czym podjęcie uchwały poza posiedzeniem Zarządu lub Rady Fundacji wymaga każdorazowo wyrażenia przez wszystkich członków danego organu uprawnionych do głosowania zgody na podjęcie uchwały w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Zarządzenie głosowania w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie należy do kompetencji:

 1. w przypadku Zarządu – Prezesa Zarządu,
 2. w przypadku Rady Fundacji – Przewodniczącego Rady Fundacji. 

15. W przypadku podejmowania uchwały w trybie określonym w ust. 14 powyżej, projekt uchwały wraz z ewentualnymi materiałami, osoba zarządzająca głosowanie w tym trybie, przekazuje członkom danego organu władzy Fundacji w dowolny sposób (w tym pocztą, pocztą kurierską – na wskazany przez członka adres do doręczeń, lub pocztą elektroniczną – na wskazany przez członka adres e-mail) na co najmniej 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania projektu uchwały wraz z materiałami) przed ostatecznym terminem głosowania uchwały. 

16. Głosowanie uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 14 powyżej, odbywa się w ten sposób, że członkowie organu władzy Fundacji, oddają głos: 

 1. składając podpis na odrębnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały – dopuszcza się opatrzenie uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego.;
 2. przekazując informację o sposobie głosowania (tj. o oddaniu głosu „za”, „przeciw” lub głosie „wstrzymującym się”) co najmniej w formie dokumentowej (np. w formie wiadomości e-mail). 

Członek organu władzy Fundacji powinien niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem ostatecznego terminu głosowania uchwały, przekazać osobie zarządzającej głosowanie w tym trybie, informację o oddanym przez siebie głosie [tj. przekazać podpisany egzemplarz uchwały (lit. a powyżej) lub przekazać informację o sposobie głosowania wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej (lit. b powyżej)]. 

17.Osoba zarządzająca głosowanie w trybie, o którym mowa ust. 14-15  powyżej, niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania (nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu danego organu władzy Fundacji): 

 1. przekazuje pozostałym członkom danego organu informację o podjęciu bądź niepodjęciu danej uchwały;
 2. sporządza oraz podpisuje ostateczny dokument uchwały, w którym zaznacza sposób głosowania poszczególnych członków danego organu władzy Fundacji – załączniki do uchwały stanowią dokumenty oraz inne materiały dotyczące zarządzenia głosowania w tym trybie (potwierdzające prawidłowość jego przeprowadzenia), a także wskazujące na sposób głosowania (w tym sposób oddania głosu) przez danego członka organu władzy Fundacji.   

18.Głosowanie w trybie określonym w ust. 14-17  powyżej nie może być przeprowadzone w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami statutu, wymagane jest przeprowadzenie głosowania tajnego. 

§ 11.

1. Członkostwo w organie Fundacji trwa od chwili powołania do chwili wygaśnięcia.

2. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkostwo w organie Fundacji wygasa z chwilą: 

 1. śmierci członka organu, 
 2. utraty przez członka organu zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Zarządu utraci uprawnienia do zajmowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
 3. złożenia przez członka organu rezygnacji, przy czym członek Zarządu składa rezygnację Radzie Fundacji, a członek Rady Fundacji – Zarządowi, 
 4. odwołania członka organu przez Fundatora.

§ 12.

1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzająco-wykonawczym

2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.

3. Zarząd składa się z członków w liczbie od dwóch do czterech, w tym każdorazowo co najmniej Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. 

 4. Z mocy Statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator , pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

5. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 6. W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych, kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatora należeć będą do Zarządu Fundacji.

7. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu wskutek odwołania  albo wygaśnięcia mandatu – Zarząd pełni swe funkcje w pomniejszonym składzie  do czasu uzupełnienia składu Zarządu.

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć na rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 13. Reprezentacja Fundacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach (w tym sprawach majątkowych) uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie

2. W przypadku czynności prawnych, których skutkiem jest nabycia prawa lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10.000,00 zł konieczne jest uprzednie podjęcie uchwały przez Zarząd wyrażającej zgodę na dokonanie takiej czynności

3. W stosunkach z członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Fundację reprezentuje pełnomocnik powoływany przez Radę Fundacji.

§14.  Zadania Zarządu Fundacji

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

 1.  uchwalanie planów działania i planów finansowych
 2. uchwalanie regulaminów i wewnętrznych procedur Fundacji, z wyjątkami określonymi statutem
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, przydziałów, subwencji i dotacji, pozyskiwanie środków i aktywów z funduszów i źródeł zewnętrznych, pozyskiwanie tzw. środków unijnych, etc.
 4. ustalanie zasad i wielkości zatrudniania w Fundacji a także zasad i wysokości wynagradzania pracowników Fundacji.
 5. zawieranie umów w imieniu Fundacji, składanie oświadczeń woli, dokonywanie czynności prawnych w imieniu Fundacji w sposób określony w paragrafie 13,
 6. określanie szczegółowego trybu i zasad swojego funkcjonowania w Regulaminie Zarządu.
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, przekształceń organizacyjno-prawnych , połączenia się fundacji z inną fundacją, zmiany statusu organizacyjno – prawnego, postawienia Fundacji w stan upadłości a także w stan likwidacji

§ 15.

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontrolnym i doradczym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od dwóch do czterech członków, w tym każdorazowo Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Niedopuszczalne jest łączenie członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. 

4. Rada Fundacji powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Fundacji może w dowolnym czasie zmienić Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z udziałem w pracach Rady.

7. Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Rady Fundacji dokonuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, wyboru oraz odwołania członków Rady Fundacji – dokonuje urzędująca Rada Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§16.

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad zgodnością działalności Fundacji z postanowieniami Statutu i obowiązujących norm prawnych.
 1. opiniowanie programów i planów działalności Fundacji
 2. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 

2. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań, ma prawo żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji a także ma prawo żądać od poszczególnych osób wchodzących w skład Zarząd1` wu Fundacji, pisemnych oświadczeń lub ustnych wyjaśnień..

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiana statutu

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.

§ 18. Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cele Fundacji ulegną istotnej zmianie.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 19. Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

3. Zarząd zawiadamia o likwidacji Fundacji ministra sprawującego nadzór nad działalnością Fundacji.

4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

__________________________

Fundator

 • nie zwoła, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, posiedzenia odpowiednio Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobie, która wystąpiła z wnioskiem.

6. Posiedzenia Rady Fundacji oraz Zarządu powinny być zwoływane co najmniej raz w roku.

7. Zawiadomienia o terminie posiedzenia osoba dokonująca zwołania posiedzenia Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, przesyła odpowiednio do wszystkich członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane uprzednio przez członków adresy e-mail), co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Posiedzenie Zarządu może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Zarządu muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad;
wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Zarządu, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).

Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na żądanie: co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji, lub Fundatora.

Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady Fundacji muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której odpowiednio członek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Rady Fundacji, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd oraz Rada Fundacji mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), przy czym podjęcie uchwały poza posiedzeniem Zarządu lub Rady Fundacji wymaga każdorazowo wyrażenia przez wszystkich członków danego organu uprawnionych do głosowania zgody na podjęcie uchwały w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Zarządzenie głosowania w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie należy do kompetencji:
w przypadku Zarządu – Prezesa Zarządu,
w przypadku Rady Fundacji – Przewodniczącego Rady Fundacji.

W przypadku podejmowania uchwały w trybie określonym w ust. 14 powyżej, projekt uchwały wraz z ewentualnymi materiałami, osoba zarządzająca głosowanie w tym trybie, przekazuje członkom danego organu władzy Fundacji w dowolny sposób (w tym pocztą, pocztą kurierską – na wskazany przez członka adres do doręczeń, lub pocztą elektroniczną – na wskazany przez członka adres e-mail) na co najmniej 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania projektu uchwały wraz z materiałami) przed ostatecznym terminem głosowania uchwały.

Głosowanie uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 14 powyżej, odbywa się w ten sposób, że członkowie organu władzy Fundacji, oddają głos:
składając podpis na odrębnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały – dopuszcza się opatrzenie uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego.;
przekazując informację o sposobie głosowania (tj. o oddaniu głosu „za”, „przeciw” lub głosie „wstrzymującym się”) co najmniej w formie dokumentowej (np. w formie wiadomości e-mail).
Członek organu władzy Fundacji powinien niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem ostatecznego terminu głosowania uchwały, przekazać osobie zarządzającej głosowanie w tym trybie, informację o oddanym przez siebie głosie [tj. przekazać podpisany egzemplarz uchwały (lit. a powyżej) lub przekazać informację o sposobie głosowania wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej (lit. b powyżej)].
17.Osoba zarządzająca głosowanie w trybie, o którym mowa ust. 14-15 powyżej, niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania (nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu danego organu władzy Fundacji):
przekazuje pozostałym członkom danego organu informację o podjęciu bądź niepodjęciu danej uchwały;
sporządza oraz podpisuje ostateczny dokument uchwały, w którym zaznacza sposób głosowania poszczególnych członków danego organu władzy Fundacji – załączniki do uchwały stanowią dokumenty oraz inne materiały dotyczące zarządzenia głosowania w tym trybie (potwierdzające prawidłowość jego przeprowadzenia), a także wskazujące na sposób głosowania (w tym sposób oddania głosu) przez danego członka organu władzy Fundacji.
18.Głosowanie w trybie określonym w ust. 14-17 powyżej nie może być przeprowadzone w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami statutu, wymagane jest przeprowadzenie głosowania tajnego.

§ 11.

 1. Członkostwo w organie Fundacji trwa od chwili powołania do chwili wygaśnięcia.
 2. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w organie Fundacji wygasa z chwilą:
  śmierci członka organu,
  utraty przez członka organu zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Zarządu utraci uprawnienia do zajmowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  złożenia przez członka organu rezygnacji, przy czym członek Zarządu składa rezygnację Radzie Fundacji, a członek Rady Fundacji – Zarządowi,
  odwołania członka organu przez Fundatora.

§ 12.

 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzająco-wykonawczym
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
 3. Zarząd składa się z członków w liczbie od dwóch do czterech, w tym każdorazowo co najmniej Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
 4. Z mocy Statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator , pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.
 5. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 6. W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych, kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatora należeć będą do Zarządu Fundacji.
 7. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu wskutek odwołania albo wygaśnięcia mandatu – Zarząd pełni swe funkcje w pomniejszonym składzie do czasu uzupełnienia składu Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć na rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
  § 13. Reprezentacja Fundacji
 10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach (w tym sprawach majątkowych) uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie
 11. W przypadku czynności prawnych, których skutkiem jest nabycia prawa lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10.000,00 zł konieczne jest uprzednie podjęcie uchwały przez Zarząd wyrażającej zgodę na dokonanie takiej czynności
 12. W stosunkach z członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Fundację reprezentuje pełnomocnik powoływany przez Radę Fundacji.

§14. Zadania Zarządu Fundacji

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
  uchwalanie planów działania i planów finansowych
  uchwalanie regulaminów i wewnętrznych procedur Fundacji, z wyjątkami określonymi statutem
  zarządzanie majątkiem i funduszami, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, przydziałów, subwencji i dotacji, pozyskiwanie środków i aktywów z funduszów i źródeł zewnętrznych, pozyskiwanie tzw. środków unijnych, etc.
  ustalanie zasad i wielkości zatrudniania w Fundacji a także zasad i wysokości wynagradzania pracowników Fundacji.
  zawieranie umów w imieniu Fundacji, składanie oświadczeń woli, dokonywanie czynności prawnych w imieniu Fundacji w sposób określony w paragrafie 13,
  określanie szczegółowego trybu i zasad swojego funkcjonowania w Regulaminie Zarządu.
  podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, przekształceń organizacyjno-prawnych , połączenia się fundacji z inną fundacją, zmiany statusu organizacyjno – prawnego, postawienia Fundacji w stan upadłości a także w stan likwidacji

§ 15.

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontrolnym i doradczym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od dwóch do czterech członków, w tym każdorazowo Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Niedopuszczalne jest łączenie członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 4. Rada Fundacji powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Fundacji może w dowolnym czasie zmienić Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z udziałem w pracach Rady.
 6. Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Rady Fundacji dokonuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, wyboru oraz odwołania członków Rady Fundacji – dokonuje urzędująca Rada Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  §16.
 7. Do zadań Rady Fundacji należy:
  nadzór nad zgodnością działalności Fundacji z postanowieniami Statutu i obowiązujących norm prawnych.
  opiniowanie programów i planów działalności Fundacji
  rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.
  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
 8. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań, ma prawo żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji a także ma prawo żądać od poszczególnych osób wchodzących w skład Zarząd1` wu Fundacji, pisemnych oświadczeń lub ustnych wyjaśnień..

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiana statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.

§ 18. Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cele Fundacji ulegną istotnej zmianie.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 19. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Zarząd zawiadamia o likwidacji Fundacji ministra sprawującego nadzór nad działalnością Fundacji.
 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.